12 PANNA

ท่องเที่ยง 12ปันนา นั่งรถไฟความเร็วสูง

สิบสองปันนา นั่งรถไฟความเร็วสูงดังนี้

12PN A : เริ่มต้นเชียงราย

1.1 จำนวน 2 คืน 3 วัน คลิกที่นี่

1.2 จำนวน 3 คืน 4 วัน คลิกที่นี่

1.3 จำนวน 4 คืน 5 วัน คลิกที่นี่

12PN B : เริ่มต้นหนองคาย

2.1 จำนวน 3 คืน 4 วัน คลิกที่นี่

2.2 จำนวน 4 คืน 5 วัน คลิกที่นี่

12PN C : เริ่มต้นเชียงใหม่ (บิน ไม่มีนั่งรถไฟ) คลิกที่นี่

12PN D : เริ่มต้นกรุงเทพฯ คลิกที่นี่