MYANMAR

ท่องเที่ยวพม่า

เส้นทางท่องเที่ยว

MY A : เข้าย่างกุ้ง ออกย่างกุ้ง

1.1 เริ่มต้นกรุงเทพฯ  คลิกที่นี่

1.2 เริ่มต้นเชียงใหม่ คลิกที่นี่

1.3 เริ่มต้นภูเก็ต คลิกที่นี่

MY B : เข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์

2.1 เริ่มกรุงเทพฯ คลิกที่นี่

2.2 เริ่มเชียงใหม่ คลิกที่นี่

MY C : เข้ามัณฑะเลย์ ออกมัณฑะเลย์

3.1 เริ่มกรุงเทพฯ คลิกที่นี่

3.2 เริ่มเชียงใหม่ คลิกที่นี่

D ราคาโรงแรม คลิกที่นี่

E ราคารถเช่า คลิกที่นี่

F ร้านอาหาร คลิกที่นี่

G ไกด์ คลิกที่นี่